Yes
87% (27 votes)
No
13% (4 votes)
Total votes: 31